دانلود رمان | دانلود اهنگ غمگین دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان دانلود رمان http://archstudents.mihanblog.com 2020-04-01T18:38:39+01:00 text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad بعضی حرف ها رو نمیشه گفت! http://archstudents.mihanblog.com/post/897 <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923415/6625402713.jpg" alt="" width="302" height="239" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">بعضیحرفــهارو نمیشهگفت؛</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #ff00ff;">بایدخورد!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #000000;">ولی بعضیحرفــارونه میشهگفت،نه میشهخورد!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #ff00ff;">میمونه سردلـــــت!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br />میشهدلتنگی...میشهبغض...میشهسکوت...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #ff00ff;">میشههمونوقتی کهخودتمنمیدونی چهمرگـــــته</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">نمیدونم باز امروز چهمرگــمه</p> <p dir="rtl"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن غمگین سری دوم سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/896 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://shahreshgh.ir/" target="_blank"><img src="http://upsara.com/images/ee8x_470427119.jpg" alt="" width="309" height="206" /></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">روزها را به هم پيوند ميزنم.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مدت هاست كه در انتظار تو درتنهايي به گذر كندزمان چشم دوخته ام...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">مدت هاست كه به غم دوريت عادت كرده ام</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">تمام شب را در كوچه باغ خاطرات پرسه ميزنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">خسته شده ام از سكوت تكراري شبهاي بي حوصلگي ام...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/895 <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://shahreshgh.ir/" target="_blank"><img src="http://upsara.com/images/zu3i_7fv8cg2qotzwkov7xg6.jpg" alt="" width="328" height="211" /></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">تو دفترم خاطراتم نوشتمعشقزیباست!!!</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">استاد دفتر رو دید و گفت:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">این رویاست...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">گفتم استاد تو ازعشقچه میدانی؟</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">گفت درعالمعشقعاشق همیشهتنهاست...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن دخترونه سری جدید سایت عاشفانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/894 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://shahreshgh.ir/" target="_blank"><img src="http://rozup.ir/view/891046/6565705938.jpg" alt="" width="304" height="213" /></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ایـــטּ جــــآ <span style="color: #ff00ff;">زَمیــــטּ</span> اَستــ حَــ ـوآ بـــوלטּ <span style="color: #ff00ff;">تـــآوآטּ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">سَنگینــــے לآرל . حَــ ـوآ کِــﮧ بـــآشـے بَعضـــیهآ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">هَوآ</span> بَـــرِشآטּ مے לآرל کِــﮧ <span style="color: #ff00ff;">آלم</span> اَنـــد ..</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad یکی هست که دیگه نیست! http://archstudents.mihanblog.com/post/893 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923076/6880942769.jpg" alt="" width="347" height="231" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">یک سال از آسمانی شدنش می گذرد</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">و من حتی فکرش را هم نمی کردم روزی ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">برایش سالگرد بگیرند !!</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">و امپراطورم ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">نتواند بخواند !</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">اما حالا ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">تازه فهمیدم دنیا بی رحم تر از این حرف هاست</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">تازه فهمیدم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">خدا صدایش را بشتر از ما دوست می داشت !</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://www.namasha.com/v/cysU5w6s" target="_blank"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/892 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923216/4070082224.jpg" alt="" width="434" height="248" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br class="Apple-interchange-newline" />ﺍﮔﻪ ﮐﺴــــﮯ ﻫﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠــــﮯ ﺩﻭﺳﺘــــﺶ ﺩﺍﺭﮮ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ﺍﮔﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨـــــﺎﻥ ﺩﺍﺭﮮ ﺍﻭﻧــــﻢ ﺗــــﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺘـــــﺖ ﺩﺍﺭﻩ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗـــﺖ ﺗﺮﮐـــﺶ ﻧﮑﻦ ،</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ﺣﺘــــﮯ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻑ ﺁﺩﻣﻬــــﺎﮮ ﺍﻃﺮﺍﻓــــﺖ ......</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﺍﯾــــﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﮯ ﮐــﻪ</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ﭼﺸـــﻢ ﺩﯾـــﺪﻥ ﻋﺸــــﻖ ﺭﻭ ﻧــــﺪﺍﺭﻥ ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad قلبم هنوز.... http://archstudents.mihanblog.com/post/891 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923400/5412205421.jpg" alt="" width="361" height="183" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">رفتم ولی قلبم هنوز ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">هواتوداره شب و روز ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">من هنوزم عاشقتم ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">به دل میگم بساز ... بسوز ...</span></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/890 <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/926627/8865775292.jpg" alt="" width="345" height="179" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﻛﺠﺎﯾﯽ<span style="color: #ff00ff;">؟ !!!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />ﺗـــــــــــﻮ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫَﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫَﻨﺪ ﺟﺎﯼ ﺗـــ♥ـﻮ ﺭﺍﭘُـــــــــــــﺮ ﻛﻨﻨﺪ<span style="color: #ff00ff;"> !!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />ﺑﯿﺎ<span style="color: #ff00ff;"> !...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />ﺏِ ﻫَﻤﻪ ﺑﮕﻮ <span style="color: #ff00ff;">!!</span> ﺗــــــــــــــﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷُﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ <span style="color: #ff00ff;">!!!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﺟﺎﯼﺗــــــــــــــﻭ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﭘُــــــــــــﺮﻧِﻤﯿﺸﻮﺩ</p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/889 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/926845/5666305718.jpg" alt="" width="357" height="238" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">دوستــ♥️ ــت داره … مراقــــــبته …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />و نگرانــــــــــــت میشــه …!</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">مـــــــــاه رو از دســــت دادی …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ……!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/888 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://rozup.ir/view/929483/5493575043.jpg" alt="" width="344" height="239" /></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">وقتـ ــی حـــس میـ ــکنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff; font-size: 10pt;">جایــے در ایــטּ ڪُره ے خآڪے</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">تــو نَفـس میڪشـے و مَـטּ text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/887 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/929618/2052300486.jpg" alt="" width="307" height="230" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♚</span>اگر مے توانستم</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />مجازاتت کنم<span style="color: #ff00ff;">⇣⇣</span> از <span style="color: #ff00ff;">☜</span><span style="color: #00ff00;">تـــــــو</span><span style="color: #ff00ff;">☞ⓢ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">میخواستم به اندازه اے که <span style="color: #3366ff;">تو</span> را <span style="color: #ff00ff;">♥️</span><span style="color: #ff0000;">دوست دارم</span><span style="color: #ff00ff;">♥️</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />مرا دوست داشته باشے<span style="color: #ff00ff;">⚅</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن در مورد خدا سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/886 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><img src="http://rozup.ir/view/929652/4059408741.jpg" alt="" width="364" height="249" /></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">↯</span> وَقتــی</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">☜بــــــــ<span style="color: #ff0000;">⇧</span>ــــ<span style="color: #ff0000;">⇧</span>ــالایی <span style="color: #ff0000;">☞</span> هــــَس</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">⇩</span>نــیازی به پایینـــ<span style="color: #ff0000;">ـ✘</span>ـ ــــی هـا نیـــس<span style="color: #ff0000;">... ⇩</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #ff0000;">↹</span> دلتـــو بـــِده بش<span style="color: #ff0000;">...</span>تا تــَه دنیا بـــاهاته</span><span style="color: #ff0000;"> ↹</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">مخلصــ<span style="color: #ff0000;">✘ـ</span> ـــِتــَم<span style="color: #ff0000;">.... ☜</span>خــــُدا<span style="color: #ff0000;">☞</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/885 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/937352/609617143.jpg" alt="" width="320" height="273" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">من عــــــاشـــــــق<span style="color: #ff0000;"> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/884 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/950957/2623503962.jpg" alt="" width="315" height="227" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">به "<span style="color: #00ff00;"> تــــــ<span style="color: #ff0000;">❤️</span>ـــــــو</span> " کـــــه میرســـــم ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">مکـــ<span style="color: #ff0000;">⛔️</span>ـــث میکنـــــم ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">انگـــــار در " دنیـ ـــ ـایـ ـــ ـت" چیـــــزی را جـــــا گذاشتـــــه ام ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">مثلــــــــــا...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش<span style="color: #ff0000;">☺️</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">در آغــــوشت ...</span><span style="color: #ff00ff;">زندگـــــ ـــی<span style="color: #ff0000;"> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 archstudents.mihanblog.com milad متن دلتنگی و عاشقانه سری جدید سایت عاشفانه شهر عشق http://archstudents.mihanblog.com/post/883 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><img src="http://rozup.ir/view/954110/7084604658.jpg" alt="" width="301" height="176" /></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">دلم واسه گذشته تنگ شده</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #3366ff;">به چیزایِ خوب فِک کن</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ffcc00;">-باشـ✌️ـه</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #00ff00;">+الان داری به چی فک میکنی؟!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff0000;">-به تــ❤️ـــو</span><br /><br /></p>